ประกาศการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

ประกาศการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
เรื่อง การเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

std30 preparation

 

ดาวน์โหลด เอกสารเพิ่มเติม