พันธกิจ/ยุทศาสตร์

                  logorat10

head-web-2562 01

head-web-2562 02

พันธกิจ/ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์

bcnpy-logo-eng

ปณิธาน
มุ่งสร้างคน สร้างปัญญา ร่วมพัฒนาสุขภาพ


ค่านิยม
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ


วัฒนธรรม
มีจิตสำนึกในการทำงานเป็นทีม


เอกลักษณ์วิทยาลัย
สร้างคนจากชุมชนเพื่อตอบสนองระบบสุขภาพชุมชน


อัตลักษณ์บัณฑิต
บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์


วิสัยทัศน์(Vision)
สถาบันชั้นนำที่ตอบสนองระบบสุขภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล


พันธกิจ(Mission)
1.ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านคุณภาพเพื่อรองรับระบบสุขภาพของประเทศและชุมชนภาคเหนือ
2.วิจัยสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการด้านสุขภาพเพื่อนำพาสู่สังคมอุดมปัญญา
3.ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและบูรณาการเข้ากับพันธกิจอื่นๆ
4. การพัฒนาสู่สถาบันอุดมศึกษาชั้นนำที่มีสมรรถนะสูง เข้มแข็งและมุ่งสู่ท้องถิ่น


ประเด็นยุทธศาสตร์
1.ประเด็นยุทธศาสตร์1 ขยายความร่วมมือ ด้านการผลิต และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กับชุมชนและองค์กรภายนอกทั้งในและต่างประเทศ
2.ประเด็นยุทธศาสตร์2 เร่งรัดพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรม บริการวิชาการ ที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการด้านสุขภาพของประชาชน
3. ประเด็นยุทธศาสตร์3 ยกระดับการพัฒนาวิทยาลัยสู่องค์กรคุณภาพ พึ่งพาตนเองได้ ภายใต้วัฒนธรรมการทำงานที่รองรับการเปลี่ยนแปลง


เป้าประสงค์ (Goal)
เป้าประสงค์1 บัณฑิตพยาบาลมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
เป้าประสงค์2 เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ มีเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็ง ในการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ
เป้าประสงค์3 ผลงานวิจัยและ นวตกรรมด้านสุขภาพได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติเป้าประสงค์4 วิทยาลัยมีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์5 วิทยาลัยได้รับการยอมรับการเป็นองค์กรคุณธรรมระดับชาติ