วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบวัดความรู้พื้นฐาน หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2566 รอบที่2

bcnpy-logo-thai-NEW65-V1-1

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบวัดความรู้พื้นฐาน หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2

ดาวน์โหลด รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ

ดาวน์โหลด แบบรายงานผลการตรวจร่างกาย ผช 001

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาและสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2566

bcnpy-logo-thai-NEW65-V1-1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาและสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2566

 

ดาวน์โหลด ใบสมัครเรียน

ดาวน์โหลด รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (รอบที่ 2)

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบวัดความรู้พื้นฐาน หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2566

bcnpy-logo-thai-NEW65-V1-1

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบวัดความรู้พื้นฐาน หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2566

ดาวน์โหลด เอกสารรายชื่อ

ดาวน์โหลด แบบรายงานผลการตรวจร่างกาย ผช 001

ประกาศรับสมัครและคัดเลือกหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่2(รอบที่2)

เปดรบสมคร หลกสตรประกาศนยบตรผชวยพยาบาล 5

ประกาศรับสมัครและคัดเลือกหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่2(รอบที่2)

สมัคร เข้าศึกษา 

ดาวน์โหลด เอกสารประกาศ

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสัมภาษณ์หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 2566

bcnpy-logo-thai-NEW65-V1-1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสัมภาษณ์หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 2566

ดาวน์โหลด  รายชื่อ

ดาวน์โหลด  ตารางสอบ