รางวัลอาจารย์ ปกศ.57

logorat10

head-black

webv2-head2

รางวัลอาจารย์ ปกศ.57

1.อ.วาสนา กันคำ ได้รับรางวัลระดับดี การนำเสนอผลงานวิชาการแบบ Poster Presentation (ประเภทบุคคลทั่วไป) การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2557

bcnpy56-1

 

2. อาจารย์ณัฐติพร อ้นด้วง

58-7tae

 

3.ดร.กฤตะพัทธ์ ฝึกฝน

58-6tea