Mr.John Sharples มอบทุนการศึกษา 5,000 AUD ในนามของ Jenny Foundation ทุนที่ระลึกให้กับภรรยา Jenny ให้นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1-4 จำนวน 11 ทุน วันที่ 19 มกราคม 2566

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

Mr.John Sharples มอบทุนการศึกษา 5,000 AUD ในนามของ Jenny Foundation ทุนที่ระลึกให้กับภรรยา Jenny ให้นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1-4 จำนวน 11 ทุน วันที่ 19 มกราคม 2566

bcnpy-02-19-01-66-01bcnpy-02-19-01-66-02bcnpy-02-19-01-66-03bcnpy-02-19-01-66-04bcnpy-02-19-01-66-05