จัดการอบรมฟื้นฟูความรู้และทักษะ การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 สำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ วันที่ 20 พฤษภาคม 2563

                  logorat10

head-web-2562 01

head-web-2562 02

จัดการอบรมฟื้นฟูความรู้และทักษะ การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 สำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ วันที่ 20 พฤษภาคม 2563

bcnpy-20-6-63-1bcnpy-20-6-63-2bcnpy-20-6-63-3bcnpy-20-6-63-4

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 อ.ดร.กฤตพัทธ์  ฝึกฝน  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา พร้อมด้วยอาจารย์ และบุคลากร จัดการอบรมฟื้นฟูความรู้และทักษะ การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 สำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ได้มีความรู้ และปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม กับสถานการณ์โรคระบาดที่เกิดขึ้น โดยมีคุณประทัศนาพร  กำจรเกียรติกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้านต๋อม ให้การต้อนรับและร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์ COVID-19 : บทบาทของ CareGiver ซึ่งทางวิทยาลัยได้จัดฐานกิจกรรมทั้งหมด 5 ฐาน ได้แก่ 1.ความเหมือนและความแตกต่างของไข้หวัดใหญ่ และ COVID-19  2.สิบจุดสะสม COVID-19  3.ล้างมือ 7 ชั้นตอน ห่างไกล COVID-19  4.การใช้หน้ากากอนามัยป้องกัน COVID-19 ให้มีประสิทธิภาพ และ 5.ตอบคำถามป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 สำหรับดูแลผู้สูงอายุ  หลักจากเสร็จสิ้นการอบรมผู้เข้าอบรม กล่าวขอบคุณทางวิทยาลัยพยาบาล และ รพ.สต.บ้านต๋อม ที่คอยให้การดูแล ให้คำแนะนำที่ดีเสมอมา ณ โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้านต๋อม  ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา