การวิจัยเชิงผสมผสาน ในการประชุมวิชาการ EAFONs ครั้งที่ 23

                  logorat10

head-web-2562 01

head-web-2562 02

การวิจัยเชิงผสมผสาน ในการประชุมวิชาการ EAFONs ครั้งที่ 23

bcnpy-logo-thai

สรุปรายงานของอ.พิมพิมล จากการประชุมวิชาการนานาชาติ 23rd East Asian Forum of Nursing Scholars (EAFONS)

ในหัวข้อเรื่อง Advancing Nursing Scholars in the Era of Global Transformation and Disruptive Innovation

ระหว่างวันที่ 10-11 ม.ค. 2563 ณ โรงแรมปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

ดาวน์โหลด