นักศึกษาที่ได้รับรางวัล

                  logorat10

head-web-2562 01

head-web-2562 02

นักศึกษาที่ได้รับรางวัล

ปีการศึกษา 2561

1
1.นางสาวมิซากิ สิทธิธัญ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทหญิง 400 เมตร การแข่งขันกรีฑาประจำปี 2561 

โครงการสรา้งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ วันที่ 19 ธันวาคม 2561

2

2.นายสุทธินันท์ สุขใจร่วมพัฒนา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทชาย 400 เมตร การแข่งขันกรีฑาประจำปี 2561 

โครงการสรา้งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ วันที่ 19 ธันวาคม 2561

1

3.นายณัฐวุฒิ ตาลศรี ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะปฏิบัติทางคลินิก สาขา การพยาบาลสูติศาสตร์ ประจำปี 2561 

โครงการสรา้งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ วันที่ 19 ธันวาคม 2561

2

4.นางสาวพัชราภรณ์ คำดี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันทักษะปฏิบัติทางคลินิก สาขา การพยาบาลสูติศาสตร์ ประจำปี 2561 โครงการสรา้งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ วันที่ 19 ธันวาคม 2561

3

5.นางสาวปฏิกร อินทร์ชัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันทักษะปฏิบัติทางคลินิก สาขา การพยาบาลสูติศาสตร์ ประจำปี 2561 โครงการสรา้งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ วันที่ 19 ธันวาคม 2561

4

6.นางสาวสุภาวดี คงกระเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันทักษะปฏิบัติทางคลินิก สาขา การพยาบาลสูติศาสตร์ ประจำปี 2561 โครงการสรา้งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ วันที่ 19 ธันวาคม 2561

5

7.นางสาวเกศริน ไหวคิด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันทักษะปฏิบัติทางคลินิก สาขา การพยาบาลสูติศาสตร์ ประจำปี 2561 โครงการสรา้งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ วันที่ 19 ธันวาคม 2561

6

8.นางสาวเบญจวรรณ สมวงศ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันทักษะปฏิบัติทางคลินิก สาขา การพยาบาลสูติศาสตร์ ประจำปี 2561 โครงการสรา้งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ วันที่ 19 ธันวาคม 2561

ปีการศึกษา 2560

01

1.นางสาวกรกช ไลไธสง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการพยาบาล 8 รายวิชา ประเภททีม ประจำปีการศึกษา 2561  ในงานประชุมวิชาการโครงการสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ วันที่ 2 มีนาคม 2561

 0 Page 01

2.นางสาวภูมิตาภรณ์ กิริรัมย์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการพยาบาล 8 รายวิชา ประเภททีม ประจำปีการศึกษา 2561  ในงานประชุมวิชาการโครงการสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ วันที่ 2 มีนาคม 2561

0 Page 02

3.นางสาวแพรวพรรณ โพธิลุด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการพยาบาล 8 รายวิชา ประเภททีม ประจำปีการศึกษา 2561  ในงานประชุมวิชาการโครงการสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ วันที่ 2 มีนาคม 2561

0 Page 03

----------------------------------------------------------------------------------

02

4.นางสาวสุธาสินี สุขจริง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาเภสัชวิทยา ประเภททีม ประจำปีการศึกษา 2561  ในงานประชุมวิชาการโครงการสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ วันที่ 2 มีนาคม 2561

0 Page 04

5.นางสาวเบญจวรรณ สมวงศ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาเภสัชวิทยา ประเภททีม ประจำปีการศึกษา 2561  ในงานประชุมวิชาการโครงการสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ วันที่ 2 มีนาคม 2561

0 Page 05

6.นางสาววิภาดา แก้วมุงคุณ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาเภสัชวิทยา ประเภททีม ประจำปีการศึกษา 2561  ในงานประชุมวิชาการโครงการสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ วันที่ 2 มีนาคม 2561

0 Page 06

----------------------------------------------------------------------------------

03

7.นางสาวธนาวดี คุณารูป ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันประกวดภาพยนตร์สั้น (Health Media) ประเภททีม ประจำปีการศึกษา 2561  ในงานประชุมวิชาการโครงการสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ วันที่ 2 มีนาคม 2561

0 Page 07

8.นายชนินทร์ แสงนวล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันประกวดภาพยนตร์สั้น (Health Media) ประเภททีม ประจำปีการศึกษา 2561  ในงานประชุมวิชาการโครงการสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ วันที่ 2 มีนาคม 2561

0 Page 08

9.นางสาววิลาสีนี วงศ์ใหญ่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันประกวดภาพยนตร์สั้น (Health Media) ประเภททีม ประจำปีการศึกษา 2561  ในงานประชุมวิชาการโครงการสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ วันที่ 2 มีนาคม 2561

0 Page 09

----------------------------------------------------------------------------------

04

10.นายวุฒิชัย พละพรม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ (Impromptu speed) ประเภททีม ประจำปีการศึกษา 2561  ในงานประชุมวิชาการโครงการสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ วันที่ 2 มีนาคม 2561

0 Page 10

11.นางสาวปลายฝน หลวงมณี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ (Impromptu speed) ประเภททีม ประจำปีการศึกษา 2561  ในงานประชุมวิชาการโครงการสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ วันที่ 2 มีนาคม 2561

0 Page 11

12.นางสาวรัตน์ชญา เมืองอินทร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ (Impromptu speed) ประเภททีม ประจำปีการศึกษา 2561  ในงานประชุมวิชาการโครงการสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ วันที่ 2 มีนาคม 2561

0 Page 12

ปีการศึกษา 2556

1. นันทนา นาตัน ได้รับเกียรติบัตร "ได้รับรางวัลดีเด่น ลำดับ ๓" การนำเสนอผลงานวิชาการแบบบรรยาย ประเภทนักศึกษา ด้านการเรียนการสอน ในการประชุมวิชาการระดับชาติ "Health Promotion for ASEAN" ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖

bcnpy prize56 nantana

2. ปฐวี สุขกาย ได้รับเกียรติบัตร "ได้รับรางวัลดีเด่น ลำดับ ๓" การนำเสนอผลงานวิชาการแบบโปสเตอร์และนวัตกรรม ประเภทนักศึกษา ด้านบริการสุขภาพ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ "Health Promotion for ASEAN" ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖

bcnpy prize56 pattavee

 

ปีการศึกษา 2554

1. นายจักราวุธ จันทร์สุภาเสน รับโล่เกียรติคุณ นักศึกษาต้นแบบในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดกับนักศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ของกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 1 ธันวาคม 2554

ปีการศึกษา 2553

1. นายสุทธิพงษ์ บุญหล้า และคณะ ได้รับรางวัล ชนะเลิศการนำเสนอผลงานวิชาการ ประเภทผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์นักศึกษา ในการประชุมวิชาการระดับชาติ "Best Practice in Health" ประจำปี 2553 วันที่ 23-24 มิ.ย. 2553 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน จ.พิษณุโลก

2. นางสาวจิราภรณฺ์ ทอนสูงเนิน ได้รับรางวัล ชมเชย โครงการส่งเสริมเชิดชูเกียรตินักศึกษาที่เป็นแบบอย่างด้านคุณภาพและจริยธรรม เครือข่ายบัณฑิตอุดมคติไทยภาคเหนือ ปีการศึกษา 2553

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. นายเฉลิมพล ก๋าใจ และคณะ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ "The Nursing Student Forum: Humanize Nursing: caring for Diverse Population" ม.ขอนแก่น ปีการศึกษา 2553