นักศึกษาที่ได้รับรางวัล

logorat10

head-black

webv2-head2

นักศึกษาที่ได้รับรางวัล

ปีการศึกษา 2556

1. นันทนา นาตัน ได้รับเกียรติบัตร "ได้รับรางวัลดีเด่น ลำดับ ๓" การนำเสนอผลงานวิชาการแบบบรรยาย ประเภทนักศึกษา ด้านการเรียนการสอน ในการประชุมวิชาการระดับชาติ "Health Promotion for ASEAN" ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖

bcnpy prize56 nantana

2. ปฐวี สุขกาย ได้รับเกียรติบัตร "ได้รับรางวัลดีเด่น ลำดับ ๓" การนำเสนอผลงานวิชาการแบบโปสเตอร์และนวัตกรรม ประเภทนักศึกษา ด้านบริการสุขภาพ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ "Health Promotion for ASEAN" ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖

bcnpy prize56 pattavee

 

ปีการศึกษา 2554

1. นายจักราวุธ จันทร์สุภาเสน รับโล่เกียรติคุณ นักศึกษาต้นแบบในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดกับนักศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ของกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 1 ธันวาคม 2554

ปีการศึกษา 2553

1. นายสุทธิพงษ์ บุญหล้า และคณะ ได้รับรางวัล ชนะเลิศการนำเสนอผลงานวิชาการ ประเภทผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์นักศึกษา ในการประชุมวิชาการระดับชาติ "Best Practice in Health" ประจำปี 2553 วันที่ 23-24 มิ.ย. 2553 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน จ.พิษณุโลก

2. นางสาวจิราภรณฺ์ ทอนสูงเนิน ได้รับรางวัล ชมเชย โครงการส่งเสริมเชิดชูเกียรตินักศึกษาที่เป็นแบบอย่างด้านคุณภาพและจริยธรรม เครือข่ายบัณฑิตอุดมคติไทยภาคเหนือ ปีการศึกษา 2553

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. นายเฉลิมพล ก๋าใจ และคณะ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ "The Nursing Student Forum: Humanize Nursing: caring for Diverse Population" ม.ขอนแก่น ปีการศึกษา 2553