แผนการจัดการความรู้ ปี พ.ศ. 2559

logorat10

head-black

webv2-head2

เมนูKM

km

1.แผนการจัดการความรู้ ปี พ.ศ. 2558

2.ระบบและกลไกการจัดการความรู้ ปี พ.ศ. 2558

3.แผนการจัดการความรู้ปีงบประมาณ 2559

4.การดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ KM ปี 2560

5.เรื่องเล่าการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์สายสนับสนุน พศ.2560

 

KM สายอาจารย์ สิงหาคม 2559 KM สายสนับสนุน สิงหาคม 2559

1 ดาวน์โหลด >>การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (PBL) รายวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 1

ดาวน์โหลด >>KM to Research

ดาวน์โหลด >>การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การวิจัย เพื่อการจัดการปัญหาด้านสุขภาพของชุมชนอย่างมีส่วนร่วม

ดาวน์โหลด >>การพัฒนาความเข้มแข็งโรงเรียนผู้สูงอายุวัดร่องห้า

ดาวน์โหลด >>การพัฒนาการเรียนรู้จากการสอนโดยใช้ฐานการเรียนรู้ (การตรวจครรภ์)

ดาวน์โหลด >>การจัดการความรู้ครอบครัวเข้มแข็งและมีความสุข

ดาวน์โหลด >>การจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐานเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา พยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 : พัฒนาแบบประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ

ดาวน์โหลด >>การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จาลองเสมือนจริง(SBL) รายวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ

1.ดาวน์โหลด สรุปการจัดการความรู้กลุ่มยามรักษาความปลอดภัย
2.ดาวน์โหลด >>สรุปการจัดการความรู้กลุ่มงานสารบรรณ
3.ดาวน์โหลด >>สรุปการจัดการความรู้กลุ่มพัสดุยุคใหม่
4.ดาวน์โหลด >>สรุปการจัดการความรู้กลุ่มบริหารงานบุคคล
5.ดาวน์โหลด >>สรุปการจัดการความรู้กลุ่มพนักงานทำความสะอาด
6.ดาวน์โหลด >>สรุปการจัดการความรู้งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
7.ดาวน์โหลด >>KMสรุปการจัดการความรู้กลุ่มการเงินและบัญชี
8.ดาวน์โหลด >>สรุปการจัดการความรู้กลุ่มยานพาหนะ
9.ดาวน์โหลด >>สรุปการจัดการความรู้กลุ่มคนงานสวน
10.ดาวน์โหลด >>สรุปการจัดการความรู้กลุ่มงานอาคารสถานที่
11.ดาวน์โหลด >>สรุปการจัดการความรู้กลุ่มงานสนับสนุนการเรียนรู้
12.ดาวน์โหลด >>สรุปการจัดการความรู้กลุ่มงานห้องสมุด
13.ดาวน์โหลด >>สรุปการจัดการความรู้กลุ่มงานช่าง